Môi trường làm việc

Tại Smarc, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, cơ cấu lại công việc khi xem xét ý kiến và kỳ vọng của nhân sự.

Để cho phép nhân sự của chúng tôi dễ dàng tiếp cận với cách làm việc mới này, chúng tôi đã chính thức hóa các mô hình làm việc linh hoạt của mình.

Nguyên tắc tuyển dụng của chúng tôi

Để đảm bảo nơi làm việc của chúng tôi phản ánh các cộng đồng đa dạng mà chúng tôi hướng đến, chúng tôi xây dựng nguyên tắc sau đây: